Kategorie:
Nasze czasopismo:

 
Publikacje:

foldery do pobrania

 
Anna Paluch
Ogólne zasady postępowania z dzieckiem o opóźnionym rozwoju mowy lub afatycznym (o zaburzonym rozwoju mowy i języka). Wskazówki dla rodziców.
Elżbieta Drewniak-Wołosz, Anna Paluch
Sytuacja dzieci afatycznych w polskim systemie oświaty.
Elżbieta Kawa
Rola trzeciego migdała w zaburzeniach mowy.
Grażyna Wiśniewska
Trudno być dyspraktykiem…
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
Sprawdź listę uczelni!

 

Regulamin przyznawania Certyfikatu

Certyfikat Zawodowy Logopedy jest dokumentem potwierdzającym posiadanie wysokich kwalifikacji zawodowych logopedy. Certyfikat Zawodowy Logopedy jest wyrazem dążenia środowiska logopedów polskich do dostosowania standardów zawodowych do wymogów Unii Europejskiej.
Certyfikat Zawodowy wydaje Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów działająca przy Zarządzie Głównym Polskiego Związku Logopedów na wniosek osoby zainteresowanej.
Komisję powołuje Zarząd Główny Polskiego Związku Logopedów.


I. OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA CERTYFIKATU

§ 1.

Certyfikat Zawodowy wydaje się logopedom posiadającym przynajmniej tytuł magistra lub lekarza medycyny.

§ 2.

Certyfikat Zawodowy wydaje się logopedom posiadającym pełne kwalifikacje zawodowe potwierdzone świadectwem ukończenia studiów logopedycznych prowadzonych przez szkoły wyższe lub inne równorzędne instytucje posiadające stosowne uprawnienia, z uwzględnieniem uchwały Kolegium Logopedycznego z dnia 16 lutego 1998 roku w sprawie minimum programowego studiów logopedycznych:

1. W przypadku studiów rozpoczętych najpóźniej w roku akademickim 1997/98 akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów:

a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych;

b) 3-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych;

c) studiów stacjonarnych ze specjalnością logopedyczną.

2. W przypadku studiów rozpoczętych w roku akademickim 1998/99 i później, akceptowane są świadectwa uzyskane przez absolwentów:

a) 4-semestralnych logopedycznych studiów podyplomowych prowadzonych przez szkoły wyższe w wymiarze minimum 600 godzin zajęć dydaktycznych i praktycznych;

b) studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną w wymiarze minimum 1200 godzin zajęć przygotowujących do wykonywania zawodu logopedy;

c) magisterskich studiów logopedycznych.

§ 3.

O Certyfikat mogą ubiegać się wszyscy zawodowo czynni logopedzi, którzy od momentu uzyskania świadectwa ukończenia studiów logopedycznych przepracowali w zawodzie logopedy co najmniej dwa lata.


II. WYMAGANA DOKUMENTACJA

§ 4.

Osoba ubiegająca się o Certyfikat zobowiązana jest osobiście dostarczyć członkowi Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów
w odpowiednim Oddziale Wojewódzkim  PZL następujące dokumenty:

1. wniosek o przyznanie Certyfikatu (do pobrania na stronie www.logopeda.org.pl);

2. dowód tożsamości;

3. dyplom ukończenia studiów magisterskich lub lekarskich;

4. świadectwo ukończenia podyplomowych studiów logopedycznych lub świadectwo (zaświadczenie) ukończenia studiów magisterskich ze specjalnością logopedyczną;

5. dokument (indeks lub karta toku studiów) informujący o liczbie godzin objętych programem studiów logopedycznych;

6. zaświadczenie o aktualnie wykonywanym zawodzie logopedy i udokumentowany minimum dwuletni staż pracy jako logopeda w wymiarze nie mniej niż 9 godz. tygodniowo bezpośredniej pracy diagnostyczno-terapeutycznej; w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej: wpis do ewidencji, NIP, REGON, dowód opłacenia składki ZUS za ostatni miesiąc;

7. dokumentację potwierdzająca rozwój zawodowy logopedy;

8. wypełniony kwestionariusz osobowy (kwestionariusz do pobrania na stronie www.logopeda.org.pl);

9. oryginał i kserokopię dowodu uiszczenia opłaty manipulacyjnej w odpowiedniej wysokości na konto ZG PZL:

Bank Pekao SA Poznań    58 1240 6524 1111 0010 2451 6922

z dopiskiem: ZA CERTYFIKAT

a) przy składaniu wniosku o Certyfikat:

- dla członków PZL z co najmniej rocznym stażem członkowskim w Związku:
1/2 kwartalnej składki członkowskiej (aktualnie: 18,00 zł, 22,50 zł od 1 lipca 2017 r.);

- dla pozostałych osób: 4 i 1/2 kwartalnej składki członkowskiej
(aktualnie 162,00 zł, 202,50 zł od 1 lipca 2017 r.);

b) przy składaniu wniosku o przedłużenie ważności Certyfikatu: aktualna opłata ustalona przez Zjazd Delegatów PZL.

§ 5.

Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów do Zarządu Głównego PZL dopuszcza możliwość złożenia kwestionariusza osobowego
do Certyfikatu PZL nie w formie osobistej:

1. Zainteresowana osoba kontaktuje się telefonicznie lub drogą e-mailową z członkiem Komisji Certyfikatów danego Oddziału.

2.Wysyła dokładnie wypełniony kwestionariusz do wglądu i ew. poprawek.

3. Otrzymuje zwrotną informację o poprawności wypełnionego kwestionariusza i notarialnie poświadcza zgodność z oryginałami dokumentów, na które powołuje się w kwestionariuszu.

4. Przesyła dokumenty przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru do członka Komisji Certyfikatów właściwego oddziału PZL.


III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 6.

Certyfikat Zawodowy utrzymuje ważność przez 5 lat od chwili jego wydania i 10 lat
od aktualizacji. Przedłużenie ważności Certyfikatu odbywa się każdorazowo na wniosek osoby zainteresowanej, po spełnieniu przez nią warunków:

a) czynnego wykonywania zawodu;

b) aktywności zawodowej podnoszącej kwalifikacje i kompetencje logopedy.

§ 7.

Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów w przypadku zajęcia odmownego stanowiska w sprawie przyznania Certyfikatu, zobowiązana jest poinformować wnioskodawcę o swojej decyzji wraz z uzasadnieniem w nieprzekraczalnym terminie 14 dni roboczych od daty rozpatrzenia wniosku.

§ 8.

Opłata manipulacyjna w wysokości 1/2 kwartalnej składki członkowskiej nie podlega zwrotowi.

§ 9.

W szczególnych przypadkach, sprawy nie objęte Regulaminem Przyznawania Certyfikatu Zawodowego Logopedy, Komisja ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów rozpatruje indywidualnie.

§ 10.

Wnioskodawcy przysługuje odwołanie od decyzji Komisji ds. Kształcenia Logopedów, Statusu Zawodowego i Certyfikatów do Zarządu Głównego PZL w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania. ZG PZL rozstrzyga sprawę na najbliższym posiedzeniu.

 

Zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów
w dniu 1 marca 2013 r.

Zmiany w wysokości opłat zatwierdzono uchwałą Zarządu Głównego Polskiego Związku Logopedów w dniu 10 marca 2017 r.


 
Szukaj placówki:
Dla pacjentów:
Internetowa poradnia:

Najczęściej zadawane pytania

 
3,5 latek mało mówi
Czy szukać już pomocy - brak postępów u dziecka 21 mies.
Wstydliwy problem
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
Poleć znajomemu:
 
 

Przepisz kod z obrazka:

captcha
 
 
Strony internetowe Łódź www.mimo.pl
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt