Publikacje:

foldery do pobrania

 
Piotr Jaworski
Dezynfekcja i sterylizacja pomocy logopedycznych.
dr Ewa Kaptur
Logopedo, dbaj o swój głos!
Monika Szubrycht
Autyzm - po czym go poznać?
International Communication w obrazkach ;-))
zobacz wszyskie publikacje
Giełda pracy:
Gdzie studiować:

Wybierasz się na studia?
SprawdĽ listę uczelni!

 

data publikacji: 2018-04-01
autor artykułu: administrator
2 kwietnia - ¦wiatowy Dzień ¦wiadomo¶ci Autyzmu

 

 

2 kwietnia każdego roku obchodzony jest
¦wiatowy Dzień ¦wiadomo¶ci Autyzmu
(ang. World Autism Awareness Day, WAAD).

 

¦D¦A plakat ¦D¦A logo żarówka

 

¦więto to zostało ustanowione z inicjatywy Kataru rezolucj± Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18 grudnia 2007 (A/RES/62/139) opublikowan±
21 stycznia 2008 roku. Celem jest podnoszenie ¶wiadomo¶ci ludzi na temat zaburzeń zwi±zanych ze spektrum autyzmu, praw dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin.

W tym dniu odbywa się szereg otwartych wykładów, spotkań ze specjalistami (psychologami, pedagodzy, terapeutami SI, logopedami, dietetykami, itd.). Spotkania i imprezy organizowane przez o¶rodki szkolno-wychowawcze, poradnie pedagogiczno-psychologiczne
i stowarzyszenia. Jest to dzień, w którym każdy z nas może okazać wsparcie i pomoc osobom, które najbardziej jej potrzebuj±.

 

W Polsce od wielu lat prowadzone s± kampanie społeczne, które maj± u¶wiadamiać, czym jest autyzm. Znakiem solidarno¶ci z osobami
z zaburzeniami ze spektrum autyzm jest akcja „Light in up blue" - „Za¶wieć się na niebiesko" - w większo¶ci państw
i miast w tym dniu budynki i obiekty użyteczno¶ci publicznej
s± pod¶wietlone na niebiesko.


¦D¦A logo 6 ¦D¦A logo 4

 

Autyzm jest cało¶ciowym zaburzeniem rozwoju dziecka
o charakterze neurologicznym, obejmuj±cym wiele sfer funkcjonowania danego człowieka. Pierwsze symptomy pojawiaj± się bardzo wcze¶nie,
zawsze s± widoczne przed ukończeniem 3 roku życia.

 

Przyczyny nie s± do końca znane. Badacze wymieniaj± m.in. czynniki biologiczne oraz psychologiczne. Biologiczne dotycz± uszkodzenia mózgu dziecka w trakcie ci±ży b±dĽ porodu - niedotlenienie w okresie płodowym i noworodkowym, urazy okołoporodowe, toksoplazmoza, mózgowe porażenie dziecięce, uwarunkowania genetyczne, wiek ojca pow. 40 r.ż.,
a nawet alergia.


Dla rokowań w autyzmie ważna wczesna diagnoza i wła¶ciwa terapia. Według najnowszych szacunków, jedno dziecko na sto ma zdiagnozowany autyzm, dlatego niezwykle ważnym zadaniem jest stałe zwiększanie poziomu wiedzy na ten temat. Podkre¶lić należy, że w ci±gu ostatnich kilkudziesięciu lat znacznie wzrosła skuteczno¶ć diagnostyki tego zaburzenia. Według danych statystycznych około 1,5 tysi±ca urodzonych w 2015 roku w Polsce dzieci uzyskało diagnozę ze spektrum autyzmu.

¦D¦A logo 5

 

Im szybciej postawiona zostanie prawidłowa diagnoza
i dziecko rozpocznie terapię, tym lepsze s± jego rokowania.
Pamiętajmy, że każde dziecko jest inne, dlatego nie wszystkie objawy musz± wyst±pić, aby móc zdiagnozować autyzm.

Do najczęstszych objawów należ±:

 • zaburzenia relacji społecznych - brak zainteresowania innymi ludĽmi, niezdolno¶ć inicjowania rozmowy czy wł±czania innych
  do zabawy, brak empatii, nieodpowiedni dystans interpersonalny, brak współpracy z rówie¶nikami, nieodwzajemnianie uczuć,
  brak u¶miechu, unikanie kontaktu wzrokowego, lęk, nieadekwatne zachowania pozawerbalne, np. mimika twarzy, pozy, dziwne grymasy, unikanie dotyku, samouszkodzenia, autoagresja;

 • zaburzenia komunikacji - niezdolno¶ć opanowania mowy
  lub całkowity brak mowy, ograniczone rozumienie poleceń,
  brak reakcji na własne imię, nieprawidłowe użycie składni i fonologii, echolalia, stereotypie słowne, ¶piewny głos, nieprawidłowa prozodia, dziwaczne słownictwo, zmiany znaczenia słów, zaburzenia komunikacji pozasłownej, nierozumienie „tak" i „nie", nierozumienie aluzji słownych, metafor, sugestii, dosłowna interpretacja komunikatów, nadwrażliwo¶ć na dĽwięki;

 • stereotypowe wzorce zachowań - w±ski zakres zainteresowań, ograniczona aktywno¶ć, sztywno¶ć, opór wobec jakichkolwiek zmian w otoczeniu, preferowanie niezmienno¶ci i rutyny, trwanie
  w bezużytecznych czynno¶ciach, rozstawienie zabawek zamiast zabawy nimi, fascynacja przedmiotami, a nie ludĽmi, powtarzaj±ce się manieryzmy ruchowe, np. kiwanie się, kręcenie się wokół własnej osi, bawienie się godzinami sznurkiem, kółkiem od samochodu, chodzenie na palcach, apraksja, tiki, upo¶ledzona zręczno¶ć manualna
  i ruchowa, trzepotanie rękami podczas podniecenia, przebieranie palcami, skręcanie włosów, lizanie dłoni, spadek napięcia mię¶niowego, uderzanie głow± itp.

 
 
 
przejdĽ do:  
Internetowa poradnia:

Pytania zadawane najczę¶ciej...

 
Opieka logopedyczna w przedszkolu
Programy użyteczne w gabinecie logopedycznym
Nagrywanie wad wymowy
Forum dyskusyjne:
Newsletter:

W pole poniżej wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać od nas najnowsze informacje.

 
 
 
Wsparcie techniczne: virtualmedia.pl
O nas   |   Certyfikat logopedy   |   DBDL   |   Rekomendacje   |   Linki   |   Kontakt